Prostituerede skal have hjælp

Prostituerede skal have bedre hjælp. Nye rapporter giver den rette viden til at lave nye tiltag.Foto Foto: .

Endelig kommer der ny viden om, hvordan personer fanget i prostitution kan hjælpes. Og det skal føre til nye tiltag og bedre behandling, mener Rådet for Social Udsatte

Rådet for Social Udsatte mener, at mennesker, der er eller har været i prostitution, skal hjælpes, hvis de vil. Rådet er derfor glad for, at den ny regering har sat fokus på målgruppens behov. Oven i købet har vi fået længe savnet ny viden, da der siden november 2010 er kommet tre rapporter om prostitution. En fjerde rapport om kvinder, der er ude af prostitution eller på vej ud, kommer snart.

LÆS OGSÅ: Tysk indfører afgift på prostituerede

På baggrund heraf foreslår Rådet gennemførelse af følgende plan:

Bedre indsats for at reducere skadesvirkninger ved prostitution og sikre bedre livsmuligheder fremover. Gruppen skal tilbydes psykosocial behandling uanset hvornår prostitutionserfaringen har fundet sted. Herudover bør der etableres netværk for mennesker, der er kommet ud af prostitution og dem, der ønsker at forlade prostitution, samt tilbud om en gennemgående, primær støtte-kontaktperson en såkaldt case-manager.

En bedre forebyggelsesindsats over for børn og unge. I Rådets undersøgelse Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel ... peger mange af de adspurgte kvinder på, at de har savnet hurtigig reaktion fra omgivelserne på deres udsathed og mistrivsel i barndommen og ungdommen.

Lovgivningsmæssigt er det muligt at gribe ind, men det sker sjældent i praksis. Derudover siger kvinderne, at indsatsen over for prostitutionslignende adfærd blandt unge skal øges og styrkes fagligt. For eksempel ved at mindske den berøringsangst, der eksisterer blandt fagpersoner omkring børns opvækstvilkår.

Samarbejdet mellem misbrugsbehandling, psykiatri, sociale indsatser og det kommunale system skal styrkes, da mennesker i prostitution har problemer og behov for hjælp fra flere instanser. Hjælpen skal koordineres, så de forskellige instanser ikke spænder ben for hinanden eller fralægger sig ansvaret. Tilbuddene skal være skræddersyet og håndholdte.

ALLEREDE EKSISTERENDE tilbud på prostitutionsområdet skal markedsføres bedre både over for mennesker i prostitution og de ansatte inden for det sociale system, som kan tænkes at komme i kontakt med gruppen.

Rådet er bekymret over, at kun seks procent af de adspurgte i SFIs undersøgelse Prostitution i Danmark En kortlægning oplever, at der eksisterer tilbud, som kan hjælpe dem med deres problemer.

SFIs kortlægning viser, at mennesker i prostitution føler sig stigmatiserede på mange niveauer i samfundet. Dette kan forhindre, at de gør brug af den hjælp, der er, samt at vi som samfund får øje på de behov, de har.

Derfor skal der arbejdes målrettet med afstigmatisering ved at udvikle en anerkendende tilgang til målgruppen både i jobcentret, socialcentret og sundhedssystemet, herunder uddannelse af frontpersonalet.

For meget udsatte mennesker i prostitution med dobbelt eller flere diagnoser, misbrugsproblemer og boligmangel skal både omsorgsfuld behandling og rehabiliteringsmuligheder uden tvang styrkes. Der skal satses både på anonyme og kommunalt forankrede tilbud.

Der skal være smidige organisatoriske rammer for partnerskabsaftaler mellem statslige, kommunale og frivillige sociale organisationer til at udvikle mangfoldige tilbud. Private og offentlige arbejdsgivere tilskyndes til at give mennesker på vej ud af prostitution beskæftigelse og dermed mulighed for forsørgelse uden prostitution.

Der skal satses mere på uddannelse og lektiestøtte for dem, der ønsker en uddannelse.

Der har været talt i årevis om denne udsatte gruppe. Ofte i form af en til tider ørkesløs skyttegravskrig baseret på myter og fordomme, hvor man mere er gået efter manden (kvinden!) end at have fokus på at give den støtte, som de berørte efterspørger.

Tiden er kommet til handling. De kommende satspuljeforhandlinger er en oplagt chance til at gøre noget. Se at komme i gang!

Flora Ghosh, Joan Münch og Nina Brunés er alle medlemmer af Rådet for Socialt Udsatte